مدیر عامل : خانم عفت رییسی سرحدی

 مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین

 مادر زنبورداری ایرانو از کارآفرینان نمونه کشور

رییس هیأت مدیره : آقای سیف اله مشایخی ساردو

زنبوردار نمونه کشور